send link to app

DONRE.I-OFFICE app for iPhone and iPad


4.0 ( 1920 ratings )
Business
Developer: Dung Bui
Free
Current version: 1.0, last update: 1 year ago
First release : 31 Aug 2017
App size: 4.35 Mb

Phân công, theo dõi, xử lý công việc mọi lúc mọi nơi
Cảnh báo công việc cần phân công, xử lý, công việc trễ hạn và sắp trễ hạn...